Νέα Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε. Πρέβεζας

Η Νέα Ένωση

Η Νέα Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε. Πρέβεζας ιδρύθηκε το 2017, είναι επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει έως σήμερα την αναδεικνύουν ως έναν από τους δυναμικότερους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και περιλαμβάνουν όχι μόνο την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της υπό τη στενή έννοια του όρου αλλά και πρωτοβουλίες ευρύτερης αναπτυξιακής διάστασης, όπως:

  • Στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται στην αγορά του τουρισμού και τις αναγκαίες προσαρμογές του συνόλου των τουριστικών υπηρεσιών στη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος.
  • Στην προώθηση νέων τεχνολογιών στις τουριστικές υπηρεσίες με σκοπό τη διείσδυση σε νέες αγορές και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες.
  • Στην υλοποίηση ενεργειών συλλογικού χαρακτήρα για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την ανάδειξη ποιοτικά αναβαθμισμένου προφίλ υπηρεσιών και την προώθηση δραστηριοτήτων οικολογικού χαρακτήρα
  • Στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Πρέβεζας μέσω της δημιουργίας εντύπων αλλά και μέσω του Διαδικτύου.

Μέλος μας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.